Riyadh, Ashrat alaf lamhat basar
Image

Ashrat alaf lamhat basar

Dalia Riyadh


Dalia Riyadh: Ashrat alaf lamhat basar
Diwan Al-Masar, Baghdad, 2008
150 pages, paperback, 3,- USD. ISBN 978-1-85516-031-5